ABB Webshop Allmänna Försäljningsvillkor

Bakgrund

A. ABB AB, 721 71 Västerås, Sverige (ABB) tillhandahåller en onlineplattform för beställning och

mottagning av robotprodukter, nedan kallad (Webshopen).

 

B. Webshopen kan nås av kunder för att beställa och ta emot robotprodukter som ska

tillhandahållas eller göras tillgängliga av ABB för kunder (Produkterbjudanden) enligt beskrivning

eller referens till i Webshopen.

 

C. Syftet med ABB:s Allmänna Försäljningsvillkor (Webshop GTC) är att reglera avtalsförhållandet

mellan den avtalsslutande enheten som gör en inköpsorder (Kund) och ABB.

 

D. Produkterbjudandena som erbjuds på webshopen görs tillgängliga av ABB och inte

plattformsleverantören och som sådan samtycker Kunden till att plattformsleverantören inte är

ansvarig för sådana Produkterbjudanden.

 

1. Definitioner

Termer med versaler ska ha betydelsen som de definieras i fetstil när de används här första gången.

Definierade termer ska ha liknande betydelse när de används i singular eller plural.

 

2. Ärende och avtalshandlingar

Kunder kommer att köpa Produkterbjudanden genom att använda den process för hantering av

inköpsorder som erbjuds på webshopen (POP).

 

Varje köp av Produkterbjudanden ska resultera i ett individuellt köpeavtal (Avtal) mellan ABB och

Kunden som slutför POP.

 

Webshop GTC ska, tillsammans med orderinformationen, reglera varje Avtal.

 

Genom att fylla i POP, erkänner och accepterar Kunden Webshop GTC för att reglera Avtalet. Kunden

bekräftar och accepterar vidare ABB:s policy för acceptabel användning, Acceptable Use Policy,

(AUP) och ABB:s Integritets- och dataskyddsmeddelande, var och en som tillgänglig på Webshopen.

 

I händelse av en konflikt är prioritetsordningen mellan dokumenten som ingår i Avtalet följande

(dokument högre upp i listan har företräde): (i) inköpsordern; (ii) ABB:s Integritets- och

dataskyddsmeddelande; (iii) AUP; och (iv) Webshop GTC.

 

3. Registrering, POP och genomförande och uppsägning

3.1 Köp av Produkterbjudanden kräver identifiering och vederbörlig registrering av Kunden.

Registreringen slutförs efter tillhandahållande av de korrekta och fullständiga identifieringsdetaljer

som krävs i registreringsdialogen på Webshopen.

 

Kunden är ansvarig för (i) att hålla uppdaterade och, i den mån det är tillämpligt, konfidentiella (se

punkten 17) identifieringsdetaljer och att göra korrigeringar om det behövs eller önskas och (ii) för

alla aktiviteter som sker under ett konto som är hänförligt till Kunden (inklusive, för att undvika

tvivel, aktiviteter från tredje partsanvändare).

 

3.2 Kunden väljer de Produkterbjudanden som den vill köpa. Genom att välja Produkterbjudandet,

klicka på "Bekräfta beställningsförfrågan" och acceptera nuvarande Webshop GTC, kommer en

beställningsförfrågan (Beställningen) att göras, och kontoverifieringen av ABB kommer att starta.

Beställningen kan avvisas om kontoverifieringen inte slutförs. Om så är fallet kommer ABB

omedelbart att meddela Kunden skriftligen. När verifieringen har slutförts kommer Kunden att få en

orderbekräftelse via e-post (Orderbekräftelsen), inklusive fakturanumret för förskottsbetalning,

och ABB kommer att informera Kunden om den beräknade leveranstiden för de valda

Produkterbjudandena. Beställningen träder i kraft när Kundens betalning har mottagits på ABB:s

bankkonto.

 

3.3 ABB förbehåller sig rätten att avvisa en Beställning genom elektronisk kommunikation till

Kunden, t.ex. på grund av misslyckanden i kontoverifieringen eller betalningsprocessen. Avtalet om

köp av Produkterbjudandena kommer att träda i kraft när ABB skickar Orderbekräftelsen och

parterna är skyldiga att utföra sina avtalsuppgifter.

 

3.4 Kunden har rätt att avbryta Beställningen när som helst innan betalningen har mottagits på

ABB:s konto.

 

Beställningen kommer att annulleras automatiskt om Kunden inte betalar inom angivet datum. I

sådant fall kommer Kunden att meddelas skriftligen.

 

4. Leverans, Riskövergång

4.1 Leverans är begränsad till platser i Sverige.

 

4.2 ABB kommer att meddela Kunden leveransdatumet efter att betalningen har mottagits.

Leveransen kommer att vara (CIP), enligt Incoterms 2020, på den plats som Kunden angett i

Beställningen.

 

5. Dröjsmål

5.1 Om det valda Produkterbjudandet inte levereras vid den tidpunkt för leverans som ABB angett,

har Kunden rätt till vite från det datum då leverans skulle ha skett.

Vite utgår med 0,5 procent av köpeskillingen för varje fullbordad förseningsvecka. Vitet ska inte

överstiga 7,5 procent av köpeskillingen.

 

5.2 Om endast en del av det valda Produkterbjudandet försenas, ska vitet beräknas på den del av

köpeskillingen som är hänförlig till sådan del av det valda Produkterbjudandet som inte kan

användas på det sätt som parterna avser.

 

Vitet förfaller till betalning på Kundens skriftliga begäran men inte innan leveransen har slutförts.

 

Kunden förlorar sin rätt till vite om Kunden inte skriftligen har framställt krav på sådant inom sex

månader efter den tidpunkt då leverans skulle ha skett.

 

5.3 Om leveransförseningen är sådan att Kunden har rätt till maximalt vite enligt ovan och om det

valda Produkterbjudandet fortfarande inte levererats, kan Kunden skriftligen

kräva leverans inom en sista rimlig tid som inte ska vara kortare än en vecka.

 

Om ABB inte levererar inom denna sista period och detta inte beror på några omständigheter som

kan hänföras till Kunden, kan Kunden genom skriftligt meddelande till ABB säga upp Avtalet

avseende sådan del av Produkterbjudandet som inte kan, som en följd av ABB:s underlåtenhet att

leverera, användas som avsett av parterna.

 

Om Kunden säger upp avtalet har Kunden rätt till ersättning för den skada Kunden lider till följd av

ABB:s försening. Den totala ersättningen, inklusive skadeståndet

får inte överstiga 15 procent av den del av köpeskillingen som är hänförlig till den del av det valda

Produkterbjudandet för vilket Avtalet sägs upp.

 

Vite och uppsägning av Kontraktet med begränsad ersättning ska vara de enda påföljder som är

tillgängliga för Kunden i händelse av försening från ABB:s sida. Alla andra anspråk mot ABB baserat

på sådan försening ska exkluderas, förutom när ABB har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

 

6. Externt innehåll

Kunden kan ha tillgång till tredje parts webplatser för att få ytterligare information om

Produkterbjudandena. ABB driver eller kontrollerar inte några tredjepartswebplatser, appbutiker

eller något annat material, information, programvara, videor, tjänster, åsikter eller annat innehåll

som tillhandahålls av tredje part, inkluderat på internet (Externt Innehåll ). Användning av Externt

Innehåll är föremål för Kundens godkännande av tillämpliga tredjepartsvillkor för användning och

Kunden bekräftar och samtycker till att alla avtalsförhållanden relaterade till Externt Innehåll enbart

är mellan Kunden och leverantören av sådant Externt Innehåll. ABB lämnar inga garantier eller

utfästelser, och ABB, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, har ingen skyldighet eller ansvar för

Externt Innehåll eller kundens användning av Externt Innehåll. Kunden avsäger sig alla rättigheter

eller anspråk mot ABB avseende Externt Innehåll.

 

7. Leveranser

7.1 ABB ska tillhandahålla beställda Produkterbjudanden som anges i Orderbekräftelsen

(Leveransen).

 

7.2 De immateriella rättigheterna som ingår i Leveransen och till de element, ritningar, programvara

etc. som ingår däri eller hänför sig till dem, tillhör ABB eller dess leverantörer, varför Kundens

användning av dem för andra ändamål än fullgörandet av Beställningen är uttryckligen förbjuden. På

grund av detta är kopiering, helt eller delvis, eller överföring av användning av nämnda immateriella

rättigheter till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från ABB förbjudet. Allt detta utan

att det påverkar ABB:s rätt att ge Kunden en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt eller licens att

använda sådana immateriella rättigheter. I förtydligande syfte klargörs att beviljandet till Kundens

fördel av nyttjanderätt eller licens inte i något fall tolkas som en överföring av äganderätt till förmån

för Kunden, varför ABB - eller dess leverantörer - alltid ska inneha den exklusiva äganderätten till

dessa immateriella rättigheter.

 

Mellan parterna är och förblir alla rättigheter, äganderätt och intressen, inklusive alla immateriella

rättigheter, i och till Leveransen uteslutande hos ABB, andra ABB bolag eller dess och deras

licensgivare. Kunden har inga rättigheter i och till Leveransen utöver de som uttryckligen beviljats i

enlighet med Avtalet.

 

7.3 Med förbehåll för villkoren i Avtalet, om Leveransen som levereras till Kunden innehåller ABBprogramvara,

ger ABB Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad och återkallbar licens att

använda ABB-programvaran tillsammans med och för syftet med användningen av Leveransen

endast för Kundens interna affärsändamål. Separat användning av inbyggd ABB-programvara är

inte tillåten. Licensen att använda den inbyggda ABB-programvaran kan endast överföras till tredje

part tillsammans med överföringen av äganderätten till Leveransen, och endast om Kunden är

auktoriserad till sådan återförsäljning.

 

8. Ändringar av Produkterbjudanden

ABB kan från tid till annan göra rimliga ändringar av Produkterbjudanden som inte väsentligt

negativt påverkar arten, kvaliteten eller säkerheten för Produkterbjudanden.

 

9. Pris och betalning

9.1 Varje Produkterbjudande är prissatt, enligt vad som anges i webshopen. Alla belopp som anges i

Orderbekräftelsen är inklusive moms.

 

9.2 ABB kommer att skicka fakturor elektroniskt till Kunden på det registrerade e-postkontot.

Fakturerade belopp ska betalas via banköverföring till det angivna ABB-kontot inom tio (10) dagar

från fakturadatum utan avdrag. Beställningen kommer automatiskt att annulleras om betalningen

inte tas emot inom nämnda period.

 

10. Förpliktelser

10.1 Kunden ska när som helst komma åt och använda webshopen och använda alla Leveranser

såsom tex (a) för att följa standarderna för säkerhet och skydd av anslutningar som anges i AUP; (b)

för att följa alla lagar, förordningar och statliga beslut och instruktioner som är tillämpliga på det,

inklusive men inte begränsat till tillämpliga integritetslagar.

 

10.3. Kunden ska inte:

helt eller delvis (förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa Webshop GTC) (i) använda

Leveranserna, eller andra av ABB:s immateriella rättigheter, inklusive för tredje parts användning,

inklusive licensiering, underlicensiering, försäljning, återförsäljning, leasing, överföring, tilldela,

distribuera, visa, sända, avslöja eller på annat sätt kommersiellt utnyttja eller göra det, eller någon

del därav, tillgängligt för tredje part på något sätt; (ii) modifiera, manipulera, reparera eller göra

härledda arbeten baserat på Leveranserna; (iii) kopiera, reproducera, publicera, reverse engineering,

försöka härleda källkoden till, modifiera, demontera, dekompilera eller skapa härledda verk av

Leveranserna (förutom i den utsträckning som tillämpliga lagar förbjuder begränsningar av reverse

engineering, och då endast som tillåtet genom sådana lagar); (iv) kopiera alla idéer, funktioner,

funktioner eller grafik i leveranserna; (v) och/eller ta bort, dölja, ändra eller flytta ABB och dess

licensgivares äganderättsmeddelanden. Användning av Leveranserna på annat sätt än vad som

specifikt tillåts i Avtalet är uttryckligen förbjudet.

 

10.4 Ytterligare kundförpliktelser

Installation av Leveransen ska utföras av Kunden som på egen bekostnad tillhandahåller

arbetskraft, all utrustning och allt som behövs för installation och användning av Leveransen.

 

11. Cyber- och IT-säkerhet

11.1 Varje part kommer att tillhandahålla ett säkert externt gränssnitt till sitt respektive nätverk och

kommer att upprätta och underhålla lämpliga åtgärder (t.ex. installation av brandväggar,

tillämpning av autentiseringsåtgärder, kryptering av data, installation av antivirusprogram, etc.) för

att skydda dess anslutna IT-system inklusive nätverk och externa gränssnitt mot säkerhetsintrång,

obehörig åtkomst, störningar, intrång, läckage och/eller stöld eller förlust av data eller information.

 

11.2 Kunden är ansvarig för säkerheten för Kundens system, hårdvara och mjukvara, och, förutom

vad som uttryckligen anges i en Beställning, skall Kunden omedelbart implementera alla

programuppdateringar eller uppgraderingar som tillhandahålls av respektive leverantörer och/eller

av ABB, beroende på vad som är tillämpligt.

 

11.3 Kunden ska omedelbart meddela ABB om varje försök eller faktisk obehörig användning av en

Kunds konto eller andra försök eller faktiska säkerhetsbrott som Kunden upptäcker. ABB ansvarar

inte för någon obehörig åtkomst till Kundens konton förutom om och i den mån sådan obehörig

åtkomst orsakades enbart av ABB:s avtalsbrott.

 

12. Ersättningar

Kunden ska ersätta, försvara och hålla ABB skadeslöst från och mot alla skulder, anspråk, krav,

åtgärder, processer, förluster, skador, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden)

som uppstår till följd av ett brott mot de uppställda villkoren i punkten 10 ovan, förutsatt att

Kunden inte är skyldig att hålla ABB skadeslöst i den utsträckning som ABB:s försumlighet eller

tjänstefel har bidragit till skadan.

 

13. Garanti

13.1 ABB garanterar till förmån för Kunden att de Leveranser som levereras enligt Avtalet är fria från

några väsentliga defekter till följd av felaktig design, material eller utförande. Garantiperioden är

tolv (12) månader från datumet för ABB:s leverans av Leveransen (Garantiperioden).

 

13.2 Kunden ska utan onödigt dröjsmål underrätta ABB skriftligen om alla defekter som uppstår i

Leveransen. Meddelandet ska innehålla en beskrivning av felet. Om Kunden underlåter att skriftligen

meddela ABB om defekten inom Garantiperioden, förlorar Kunden sin rätt att få felet åtgärdat.

 

13.3 Om defekten är sådan att den kan orsaka skada ska Kunden omedelbart informera ABB

skriftligen. Kunden bär risken för skada på Leveransen till följd av Kundens underlåtenhet att

meddela detta. Kunden ska vidta rimliga åtgärder för att minimera skadan och ska i det avseendet

följa ABB:s instruktioner.

 

13.4 Efter att Kunden tagit emot meddelandet ska ABB på egen bekostnad avhjälpa defekten utan

onödigt dröjsmål.

 

13.5 Reparation ska utföras på den plats där Leveransen finns såvida inte ABB anser det lämpligare

att Leveransen skickas till ABB, eller en destination specificerad av ABB.

 

13.6 Om defekten kan avhjälpas genom utbyte eller reparation av en defekt del och om demontering

och återinstallation av delen inte kräver specialkunskaper, kan ABB kräva att den defekta delen

skickas till ABB, eller en destination specificerad av ABB. I sådant fall ska ABB ha fullgjort sina

skyldigheter avseende defekten när ABB levererar en vederbörligen reparerad del eller en

ersättningsdel till Kunden.

 

13.7 Kunden ska på egen bekostnad tillhandahålla tillgång till Leveransen och ombesörja eventuella

ingrepp i annan utrustning än Leveransen, i den mån detta är nödvändigt för att avhjälpa defekten.

 

13.8 Om inte annat överenskommits ska nödvändig transport av Leveransen eller delar därav till och

från ABB i samband med avhjälpande av defekter som ABB ansvarar för ske på ABB:s risk och

bekostnad. Kunden ska följa ABB:s instruktioner angående sådan transport.

 

13.9 Om inte annat överenskommits ska Kunden stå för eventuella ytterligare kostnader som ABB

ådrar sig för att avhjälpa defekten som orsakats av att Leveransen är belägen på en annan plats än

den destination som anges vid upprättandet av Avtalet för ABB:s leverans till Kunden eller – om inte

destination har angivits – leveransort.

 

13.10 Defekta delar som har ersatts ska göras tillgängliga för ABB och ska vara ABB:s egendom.

 

13.11 När ett fel i en del av Leveransen har åtgärdats, ska ABB vara ansvarigt för defekter i den

reparerade eller utbytta delen under samma villkor och villkor som gäller för den ursprungliga

Leveransen under en period av ett år.

 

13.12 Om Kunden har lämnat sådant meddelande som nämns i denna bestämmelse och inget fel

konstateras som ABB ansvarar för, har ABB rätt till ersättning för de kostnader ABB ådrar sig till

följd av meddelandet.

 

13.13 De garantier som anges i denna paragraf 13 ska inte gälla: (i) om Leveransen inte används i

den avsedda miljön eller i enlighet med Leveransens manualer och instruktioner; (ii) om

Leveranserna har installerats eller underhållits felaktigt, anpassats, modifierats, förbättrats eller

ändrats av Kunden eller någon tredje part; (iii) till eventuella fel eller defekter som orsakats av

Kunden, tredje part, Force Majeure eller normalt slitage.

 

13.14. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 13. 1 – 13.13 ansvarar ABB inte för defekter i

någon del av Leveransen under mer än ett år från utgången av den ursprungliga Garantitiden som

anges i punkt 13.1.

 

13.15 MED UNDNTAG FÖR VAD SOM SÄGS PÅ ANNAN PLATS I DETTA AVTAL, TILLHANDAHÅLLER ABB

LEVERANSER UTAN GARANTI OCH UTAN UNDERHÅLL ELLER NÅGRA SUPPORTTJÄNSTER OCH

ENDAST FÖR DET ÄNDAMÅL SOM AVSES I AVTALET. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN

ÄR SPECIFICERAT I AVTALET, GER VARKEN ABB ELLER PLATTFORMLEVERANTÖREN NÅGRA

GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OCH BÅDA FRÅNSÄJER SIG ALLA GARANTIER VARE SIG UTTRYCKLIGA

UNDERFÖRSTÅDDA, ELLER ANNAN FORM AVSEENDE LEVERANSEN ELLER GARANTIER AVSEENDE

LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH EVENTUELLA GARANTIER SOM UPPSTÅR FRÅN

NÅGON HANTERING ELLER ANVÄNDNING AV DET KÖPTA. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER,

ÄR DETTA KUNDENS EXKLUSIVA GARANTIER OCH DE PÅFÖLJDER SOM NÄMNS I DENNA KLAUSUL 13

ÄR DE ENDA OCH EXKLUSIVA PÅFÖLJDER FÖR EVENTUELLT BROTT AVSEENDE GARANTIERNA.

 

14. Fördelning av ansvar för skada orsakad av Leveransen

14.1. ABB ansvarar inte för någon skada på egendom som orsakas av Leveransen efter att den har

levererats och medan den är i Kundens besittning.

 

14.2 Om ABB ådrar sig ansvar gentemot tredje part för sådan egendomsskada som beskrivs i

föregående stycke, ska Kunden försvara och hålla ABB skadeslöst. Om skadeståndsanspråk enligt

denna punkt framställs av tredje part mot en av parterna, ska den senare parten genast skriftligen

underrätta den andra parten om detta.

 

14.3 ABB och Kunden är ömsesidigt skyldiga att låta sig kallas till den domstol eller skiljenämnd som

prövar skadeståndsanspråk som riktats mot en av dem på grund av skada som påstås ha orsakats

av Leveransen. Ansvaret mellan ABB och Kunden ska dock regleras i enlighet med punkt 21.

 

14.4 Begränsningen av ABB:s ansvar i denna punkt 14 ska inte gälla om ABB har gjort sig skyldig till

grov vårdslöshet.

 

15. Ansvarsbegränsning

15.1 ABB:s och, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, plattformsleverantörens ansvar, med

avseende på alla anspråk som uppstår till följd av fullgörande eller bristande fullgörande av

skyldigheter enligt Avtalet, ska sammanlagt inte överstiga det kontraktspris som betalas av Kunden

och ska under inga omständigheter inkludera skadestånd för utebliven vinst, förlust av intäkter,

förlust av ström, förlust av användning, kapitalkostnader, kostnader för stillestånd, förlust av data,

krav från kunder till kunden eller kostnader för utbyte av ström eller förlust av förväntade

besparingar, ökade driftskostnader eller för någon speciell, indirekt eller följdskada, förlust av

något slag.

 

15.2 Ansvarsbegränsningen i punkt 15.1 ska inte gälla om ABB har gjort sig skyldig till grov

vårdslöshet.

 

15.3 Ansvarsbegränsning i punkt 15.1 ska ha företräde framför alla motstridiga eller inkonsekventa

bestämmelser som finns i något av dokumenten som ingår i Avtalet.

 

16. Äganderätt; Dataintegritet

16.1 Mellan parterna, alla rättigheter, äganderätt och intressen, inklusive alla immateriella

rättigheter, i och till webbshopen, dokumentation, Produkterbjudanden och Leveranser, såväl som

alla härledningar och modifieringar av och förbättringar av allt det föregående, eller andra av ABB:s

immateriella rättigheter är och förblir uteslutande ABB:s, andra ABB bolag eller dess licensgivare.

Kunden har inga rättigheter därtill, utöver de som uttryckligen beviljats i enlighet med Avtalet och

användning därav annat än vad som uttryckligen tillåts i Avtalet är uttryckligen förbjudet.

 

16.2 ABB och Kunden ska alltid följa dataskyddsstandarderna i alla tillämpliga dataskyddslagar och

ABB kommer när som helst att följa ABB:s Integritets- och dataskyddsmeddelande som publiceras

från tid till annan på webbshopen.

 

17. Sekretess

17.1 Under 5 (fem) år efter det första överlämnandet samtycker parten som tar emot konfidentiell

information (Mottagaren) att tillämpa rimliga skyddsåtgärder mot obehörigt avslöjande av den

andra partens (Utlämnaren) konfidentiella information i enlighet med god branschpraxis, eller på

samma sätt och i samma grad som den skyddar sin egen konfidentiella och äganderättsskyddade

information – vilken standard som är högre för att undvika avslöjande till tredje part om tekniskt

eller kommersiellt kunnande, specifikationer, uppfinningar, processer, kod, produktplaner,

marknadsföringsplaner eller initiativ eller annan information eller data som vid tidpunkten för

avslöjandet till mottagaren betecknas som konfidentiell eller som kan kännas igen som konfidentiell

och som har avslöjats för mottagaren av avslöjaren eller dess ombud, förutom vad som är tillåtet

enligt dessa Webshop GTC .

 

17.2 Konfidentiell information inkluderar inte någon särskild information som Mottagaren rimligen

kan visa (i) var i besittning av, eller var rätt känd av, Mottagaren utan skyldighet att upprätthålla

sekretess innan mottagandet från Utlämnaren; (ii) var eller har blivit allmänt tillgänglig för

allmänheten annat än som ett resultat av avslöjande från Mottagaren eller dess ombud; eller (iii) har

utvecklats oberoende av Mottagaren utan användning av eller hänvisning till någon konfidentiell

information från Utlämnaren.

 

17.3 Mottagaren kan använda Utlämnarens konfidentiella information i syfte att utföra Avtalet eller

på annat sätt tillåtet enligt Avtalet och avslöja den (i) till sådana av dess och dess närstående

anställda, agenter, professionella rådgivare eller underleverantörer som behöver veta detsamma i

samband med Avtalet och förutsatt att Mottagaren vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att

sådana anställda, agenter eller underleverantörer följer detta avsnitt 17; och (ii) som kan krävas av

lagar, en domstol med behörig jurisdiktion eller någon statlig eller tillsynsmyndighet, förutsatt att

Mottagaren vidtar rimliga ansträngningar för att meddela Utlämnaren (där det är lagligt tillåtet att

göra det) i rimlig förväg för att göra det möjligt för Utlämnaren att få en skälig möjlighet att få ett

beslut om skydd mot överlämning.

 

18. Integritetsbestämmelser

18. 1 Tillämpliga Integritetslagar betyder:

(i) Lagstiftning mot korruption och mutor: Innefattande U.S. Foreign Corrupt Practices Act 1977 (i

dess ändrade lydelse), UK Bribery Act 2010 (i dess ändrade lydelse), all lagstiftning som stiftar

principerna för OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Officials och alla andra tillämpliga

lagar, regler, förordningar, dekret och/eller officiella statliga beslut som rör anti-korruption, antipenningtvätt

och anti-skatteflykt i relevanta rättskipningsområden (kollektivt “Lagstiftning mot

korruption och mutor”), och

(ii) Påföljder och handelskontrollagar och -förordningar: Alla tillämpliga lagar, förordningar eller

administrativa eller regulatoriska beslut eller riktlinjer som sanktionerar, förbjuder eller begränsar

vissa aktiviteter inklusive, men inte begränsat till, (i) import, export, återexport, överföring eller

omlastning av varor, tjänster, teknologi eller programvara; (ii) finansiering av, investeringar i eller

direkta eller indirekta transaktioner eller förbindelser med vissa länder, territorier, regioner,

regeringar, projekt eller specifikt utsedda personer eller enheter, inklusive eventuella framtida

ändringar av dessa bestämmelser; eller (iii) andra lagar, förordningar, administrativa eller

regulatoriska beslut eller riktlinjer som antagits, upprätthållits eller verkställts av någon

Sanktionsmyndighet på eller efter datumet för detta Avtal (Lagar om Handelskontroll); och

 

(iii) Lagar om mänskliga rättigheter och mot modernt slaveri: Inklusive FN:s allmänna förklaring om

de mänskliga rättigheterna, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter,

OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ILO:s kärnkonventioner om arbetsnormer, UK Modern

Slavery Act och andra liknande lagar och förordningar om mänskliga rättigheter, mot

människosmuggling och mot människohandel och modernt slaveri (Lagar om Mänskliga

Rättigheter).

 

Sanktionsmyndigheten innebär varje statligt eller reglerande organ, instrument, auktoritet,

institution, myndighet eller domstol som utfärdar eller administrerar Lagar om Handelskontroll och

som har jurisdiktion över Avtalet inklusive, men inte begränsat till, de ovannämnda statliga och

reglerande organen i (i) Förenta Nationerna, (ii) USA (inklusive det amerikanska

finansdepartementet för kontroll av utländska tillgångar, det amerikanska utrikesdepartementet

och det amerikanska handelsdepartementet), (iii) Europeiska Unionen eller (iv) Schweiz.

 

Begränsad Person innebär varje företag eller person som finns på en lista (inklusive USA- och EUlistor)

över avsedda parter, blockerade parter eller personer som är föremål för frysning av

tillgångar eller andra restriktioner som införts enligt tillämpliga Lagar om Handelskontroll (och

inkluderar alla företag som direkt eller indirekt ägs till femtio (50) procent eller mer, sammanlagt

eller individuellt, eller på annat sätt kontrolleras av någon Begränsad Person.

 

18. 2 Båda parter kommer att följa alla tillämpliga integritetslagar i samband med detta Avtal.

Kunden ska också säkerställa att deras respektive anställda, tjänstemän, styrelseledamöter och

eventuella dotterbolag eller tredje parter som är engagerade på något sätt i förhållande till Avtalet

ska förbinda sig att följa alla tillämpliga integritetslagar och kraven som anges i denna klausul.

Kunden bekräftar att de inte har brutit mot, inte ska bryta mot och inte får ABB att bryta mot, några

tillämpliga integritetslagar i samband med detta Avtal.

 

18.3 Varje part representerar och garanterar att, såvitt de vet, vid datumet för detta Avtal varken

den eller någon av deras respektive styrelseledamöter eller tjänstemän är en Begränsad Person.

Kunden samtycker till att den omedelbart ska meddela ABB om den blir en Begränsad Person.

 

18.4 Om, som ett resultat av (i) Lagar om Handelskontroll utfärdade eller ändrade efter datumet för

detta Avtal, (ii) den berörda parten blir en Begränsad Person, eller (iii) någon nödvändig exportlicens

eller tillstånd från en Sanktionsmyndighet inte har beviljats, blir utförandet av ABB eller av

dotterbolag eller tredje parter som är engagerade på något sätt i förhållande till Avtalet olagligt

eller ogenomförbart, ska ABB, så snart det är rimligt möjligt, skriftligen meddela Kunden om dess

oförmåga att utföra eller uppfylla sådana skyldigheter. När ett sådant meddelande har mottagits av

Kunden har ABB rätt att antingen omedelbart avbryta fullgörandet av den berörda skyldigheten

enligt Avtalet tills ABB lagligen kan fullgöra sådan skyldighet eller ensidigt säga upp Avtalet helt eller

delvis från datumet som anges i nämnda skriftliga meddelande eller från något senare datum

därefter. ABB kommer inte att vara ansvarigt gentemot Kunden för några kostnader, utgifter eller

skador som är förknippade med ett sådant avbrytande av fullgörande eller uppsägning av Avtalet.

 

18.5 Kunden intygar att den angivna slutanvändaren är den slutliga slutmottagaren av alla föremål

som tillhandahålls under detta Avtal, att föremålen endast är för civilt bruk och att den inte direkt

eller indirekt kommer att sälja, exportera, återexportera, släppa, överföra eller på annat sätt

överföra alla föremål som tas emot från ABB till tredje part eller land i strid med Lagar om

Handelskontroll.

 

18.6 Kunden intygar och garanterar vidare att Leveransen som tillhandahålls under detta Avtal inte

ska installeras, användas eller tillämpas i eller i samband med (i) design, produktion, användning

eller lagring av kemiska, biologiska eller kärnvapen eller deras leveranssystem , (ii) alla militära

tillämpningar eller (iii) driften av alla kärntekniska anläggningar inklusive, men inte begränsat till,

kärnkraftverk, kärnbränsletillverkningsanläggningar, urananrikningsanläggningar, använt

kärnbränsleförråd och forskningsreaktorer, utan föregående skriftligt medgivande av ABB.

 

18.7 För att undvika tvivel ska ingen bestämmelse i detta avtal tolkas eller tillämpas på ett sätt som

skulle kräva att någon part gör, eller avstår från att göra, någon handling som skulle utgöra en

kränkning av eller resultera i en förlust av ekonomisk nytta enligt tillämpliga Lagar om

Handelskontroll.

 

19. Force majeure

19.1 Var och en av parterna ska ha rätt att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter enligt Avtalet i

den mån sådan fullgörande hindras eller görs orimligt betungande av någon av följande

omständigheter: arbetskonflikter och alla andra omständigheter utanför parternas kontroll

såsom brand, krig, omfattande militär mobilisering, uppror, rekvisition, beslag, embargo,

pandemier, begränsningar i maktanvändning och defekter eller förseningar i leveranser från

underleverantörer orsakas av någon sådan omständighet som avses i denna klausul (Force

Majeure).

 

19.2 Den part som påstår sig vara drabbad av Force Majeure ska utan dröjsmål skriftligen

underrätta den andra parten om ingripandet och om upphörandet av sådan omständighet.

 

19.3 Var och en av parterna har rätt att säga upp Avtalet genom skriftligt meddelande till den andra

parten om fullgörandet av avtalet avbryts i mer än sex månader.

 

20. COVID 19 etc

Båda parter är medvetna om den globala försörjningskedjan och relaterade utmaningar från

utbrott, epidemier, krig (förklarat eller odeklarerat), statliga regler och handlingar av statliga

myndigheter (inklusive sanktioner), oroligheter, och allmän brist på elektroniska komponenter och

tillgänglighet och kostnader för andra råvaror som kan påverka båda parters kostnader och/eller

leveransplaner/datum. Utan hinder av att något annat sägs i detta Avtal är parterna överens om att

de, om någon av de ovan nämnda utmaningarna skulle inträffa, i samarbetsanda kommer att

samarbeta i god tro för att göra rättvisa justeringar av leveransdatum, prissättning och/eller

eventuella minskningar av den avtalsenliga kvantiteten produkter som ska levereras till Kund, i syfte

att göra rimliga ansträngningar för att se till att detta Avtal åtminstone delvis kan uppfyllas. Om

parterna inte kan nå en ömsesidigt godtagbar skälig justering inom 15 arbetsdagar för något av

ovanstående ska parterna befrias från att fullgöra Avtalet, och avtalet ska upphöra att gälla.

 

Vardera parten avstår från alla anspråk mot den andra parten för direkta skador och/eller utebliven

vinst och/eller indirekta och/eller mellanliggande och/eller följdskador och/eller straffavgifter

och/eller andra påföljder och/eller vite som härrör från eller på något sätt är kopplade till de

ursäktliga händelser som anges i denna bestämmelse.

 

21. Gällande lag och jurisdiktion

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler

för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige.

Språket för förfarandet ska vara svenska.

Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

 

22. Övriga bestämmelser

22.1 Kunden ska inte överlåta Avtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt det, inklusive,

men inte begränsat till, genom en verksamhetsöverlåtelse eller uppdelning, till någon tredje part om

inte ABB skriftligen har samtyckt till en sådan överlåtelse.

 

22.2 ABB ska ha rätt att lägga ut arbete på ABB-företag och/eller tredjepartsleverantörer för att

stödja fullgörandet av ABB:s förpliktelser enligt detta Avtal. I händelse av underleverantörer kommer

dock ABB att vara ansvarigt gentemot Kunden som om att ABB utförde de relaterade skyldigheterna

på egen hand.

 

22.3 Varje Avtal utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan Parterna med avseende på köpet

av det vederbörligen beställda Produkterbjudandet.

 

22.4 Avtalet får endast ändras genom ett dokument undertecknat av båda parter. Ingen

underlåtenhet att utöva eller någon försening av utövandet av någon rättighet eller gottgörelse

enligt Avtalet ska fungera som ett avstående, inte heller ska någon enskild eller partiell utövande av

någon rättighet eller gottgörelse förhindra ytterligare eller annan utövande eller utövande av någon

annan rättighet eller gottgörelse.

 

22.5 Om någon del eller bestämmelse i Avtalet anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av

någon behörig skiljedomstol, domstol, statlig eller administrativ myndighet som har jurisdiktion,

ska de övriga bestämmelserna i Avtalet ändå förbli giltiga. Parterna ska i god tro förhandla fram en

ersättningsbestämmelse av den ogiltiga eller icke verkställbara delen eller bestämmelsen som bäst

återspeglar parternas ekonomiska avsikter utan att vara ogiltig eller omöjlig att verkställa och ska

verkställa alla avtal och dokument som krävs för detta ändamål.

 

22.7 Om en Kund beställer Produkterbjudanden vid olika tidpunkter genom olika POP, kommer varje

genomförd och icke-avvisad POP att resultera i ett separat Avtal, så att olika Avtal kan finnas mellan

Parterna.